logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kościan za 2014 rok

VII/55/15

  55

 

2.

udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

VII/56/15

  56

 

3.

zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

VII/57/15

  57

 

4.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2014 rok  

VII/58/15

  58

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  dane uzup.

 

5.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie za 2014 rok   

VII/59/15

  59

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  dane uzup.

 

6.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie za 2014 rok 

VII/60/15

  60

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  dane uzup.

 

7.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2014 rok

VII/61/15

  61

  zal.1

  zal.2

  zal.3

 

8.

zmiany Uchwały Nr VI/46/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

VII/62/15

  62

 

9.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

VII/63/15

  63

  zal.1

  zal.2  

objaśnienia 

 

10.

zmian uchwały budżetowej na 2015 r.

VII/64/15

  64

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  zal.4

  zal.5

  zal.6

  zal.7

 

11.

zmiany uchwały nr XIII/127/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 stycznia 2012 r. oraz wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Kościan

VII/65/15

  65

 

12.

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy Al. Kościuszki

VII/66/15

  66

 

13.

powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

VII/67/15

  67

 

14.

utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Kościana dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 r.

VII/68/15

  68

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 2.07.2015 r., poz. 4138
LINK