logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla miasta Kościana na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r."

VIII/69/15

  69

  zał.  

 

2.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym

VIII/70/15

  70

 

3.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

VIII/71/15

  71

 

4.

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

VIII/72/15

  72

 

5.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

VIII/73/15

  73

 

6.

zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych

VIII/74/15

  74

 

7.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

VIII/75/15

  75

  zał.1

  zał.2

  objaśnienia

 

8.

zmian uchwały budżetowej na 2015 r.

VIII/76/15

  76

  zał.1

  zał.2

  zał.3

  zał.4

  zał.5

  zał.6

 

9.

Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie

VIII/77/15

  77

  zał.

 

10.

przystąpienia do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

VIII/78/15

  78

 

11.

pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

VIII/79/15

  79

 

12.

pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

VIII/80/15

  80

 

13.

pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

VIII/81/15

  81

 

14.

pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

VIII/82/15

  82

 

15.

pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

VIII/83/15

  83

 

16.

pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

VIII/84/15

  84

 

17.

zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników

VIII/85/15

  85

 

18.

utworzenia na terenie miasta Kościana odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

VIII/86/15

  86

opublik. Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 16.09.2015 r., poz. 5295
LINK

19.

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościana oraz Straży Miejskiej w Kościanie

VIII/87/15

  87