logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XI/119/15

  119

  zal.1

  zal.2

  objaśnienia

 

2.

zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

XI/120/15

  120
  zal.1
  zal.2
  zal.3
  zal.4
  zal.5
  zal.6
  zal.7
  zal.8
  zal.9
  zal.10
  zal.11

 

3.

wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

XI/121/15

  121
  zal.1

 

4.

emisji obligacji komunalnych

XI/122/15

  122

 

5.

określenia wzorów formularzy w podatku rolnym i leśnym

XI/123/15

  123

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk. z 22.12.2015 r., poz. 8702
LINK

6.

zmiany uchwały Nr X/101/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości

XI/124/15

  124

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk. z 22.12.2015 r., poz. 8703
LINK

7.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XI/125/15

  125
  zal.1
  zal.2
  objaśnienia

 

8.

uchwały budżetowej na 2016 rok

XI/126/15

  126
  zal.1
  zal.2
  zal.3
  zal.4
  zal.5
  zal.6
  zal.7
  zal.8
  zal.9
  zal.10
  zal.11
  zal.12
  zal.13

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk. z 22.12.2015 r., poz. 8753
LINK

9.

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kościan przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

XI/127/15

  127

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk. z 22.12.2015 r., poz. 8704
LINK

Uchwałą nr 1/61/2016 RIO stwierdziło nieważność w § 3 ust. 1,2,6,7,8,9 wyrażenia w brzmieniu:
"z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otryzmywanej przez Gminę Miejską Kościan". 

 

10.

określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

XI/128/15

  128

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 22.12.2015 r., poz. 8705
LINK  

11.

zawarcia porozumienia między Gminą Miejską Kościan a Miastem Poznań dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych

XI/129/15

  129

 

12.

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XI/130/15

  130

 

13.

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2016 rok

XI/131/15

  131

 

14.

rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

XI/132/15

  132