logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XIX sesji Rady w dniu 29.12.2016 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer i tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XIX/211/16
zal.1
zal.2
objaśnienia

 

2.

zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

XIX/212/16
zal.1
zal.2
zal.3
zal.4
zal.5
zal.6
zal.7
zal.8

 

3.

wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

XIX/213/16

 

4.

wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2017 rok

XIX/214/16

 

5.

emisji obligacji komunalnych

XIX/215/16

 

6.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XIX/216/16
zal.1
zal.2
objaśnienia

 

7.

uchwały budżetowej na 2017 rok

XIX/217/16
zal.1
zal.2
zal.3
zal.4
zal.5
zal.6
zal.7
zal.8
zal.9
zal.10
zal.11
zal.12
zal.13
zal.14

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 05.01.2017 r., poz. 287
LINK

8.

zmiany uchwały nr XVIII/194/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości

XIX/218/16

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 05.01.2017 r., poz. 288
LINK

9.

przedłużenia okresu obowiązywania ustaleń Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych miasta Kościana na lata 2010-2015

XIX/219/16

 

10.

udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

XIX/220/16

 

11.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy Pl. Wolności na rzecz użytkownika wieczystego

XIX/221/16

 

12.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego

XIX/222/16

 

13.

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XIX/223/16

 

14.

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2017 rok

XIX/224/16

 

15.

upoważnienia Burmistrza Miasta Kościana do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego etap VI"

XIX/225/16

 

16.

zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Kościan

XIX/226/16

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XVIII sesji Rady w dniu 24.11.2016 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

XVIII/191/16

191  

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7341
LINK

2.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XVIII/192/16

192  

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7338
LINK

3.

opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2017 r.

XVIII/193/16

193  

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7340
LINK

4.

określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości

XVIII/194/16

194  

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7337
LINK

5.

określenia wzorów formularzy w podatku rolnym i leśnym

XVIII/195/16

195  

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7339
LINK

6.

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla „Wodociągów Kościańskich" Sp. z o.o. na lata 2017-2019

XVIII/196/16

196  

 

7.

określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

XVIII/197/16

197  

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7342
LINK

8.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XVIII/198/16

198
zal.1
zal.2
objaśnienia  

 

9.

zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

XVIII/199/16

199
zal.1
zal.2
zal.3
zal.4
zal.5
zal.6
zal.7
 zal.8  

 

10.

statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

XVIII/200/16

200  

 

11.

zatwierdzenia przystąpienia do projektu pn. „Tęcza" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

XVIII/201/16

201

 

12.

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kościana

XVIII/202/16

202  

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7343
LINK

13.

porozumienia między Gminą Miejską Kościan a Miastem Poznań dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego

XVIII/203/16

  203

 

14.

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kościan przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

XVIII/204/16

  204

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7344
LINK

15.

programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

XVIII/205/16

  205

 

16.

utraty mocy uchwały nr XI/110/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XVIII/206/16

  206

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7345
LINK

17.

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

XVIII/207/16

  207

 

18.

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

XVIII/208/16

  208

 

19.

nadania nazwy osiedla

XVIII/209/16

  209

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7346
LINK

rozstrzygnięcie nadrzorcze Wojewody Wielkopolskiego (nieważność w całości)
LINK

20.

przystąpienia do realizacji projektu pt. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do  Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

XVIII/210/16

  210

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XVII sesji Rady w dniu 29.09.2016 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XVII/185/16

  185  

 

2.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan

XVII/186/16

186

 

3.

przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XVII/187/16

187

załącznik  

 

4.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XVII/188/16

188

 

5.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XVII/189/16

189

zał. 1

zał. 2

objaśnienia  

 

6.

zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

XVII/190/16

190

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XVI sesji Rady w dniu 04.08.2016 r.

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XVI sesji Rady w dniu 04.08.2016 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

odpowiedzi na skargę

XVI/177/16

177

 

 

2.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XVI/178/16

178

zał. nr 1

zał. nr 2

objaśnienia

 

3.

zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

XVI/179/16

179

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

 

4.

wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Miasta Kościana – droga wojewódzka nr 308”

XVI/180/16

180

 

5.

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

XVI/181/16

181

 

6.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego

XVI/182/16

182

 

7.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego

XVI/183/16

183

 

8.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej na rzecz użytkownika wieczystego

XVI/184/16

184

 

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XV sesji Rady w dniu 09.06.2016 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kościan za 2015 rok

XV/163/16

  163  

 

2.

udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

XV/164/16

164

 

3.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2015 r.

XV/165/16

165

zal.1

zal.2

zal.3

 

4.

zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji dotyczących przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za pierwsze półrocze danego roku budżetowego

XV/166/16

166  

 

5.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościan

XV/167/16

167  

 

6.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XV/168/16

        168

 

7.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XV/169/16

169  

zal.1

zal.2

objaśnienia

 

8.

zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

XV/170/16

170

zal.1

zal.2

zal.3

zal.4

zal.5

zal.6

zal.7

zal.8  

 

9.

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

XV/171/16

171

 

10.

Komisji Statutowej Rady Miejskiej Kościana

XV/172/16

172

 

11.

skargi dotyczącej działalności dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie

XV/173/16

  173  

 

12.

wezwania do usunięcia naruszenia prawa

XV/174/16

  174  

 

13.

zmiany Uchwały nr VIII/74/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

XV/175/16

175

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 16.06.2016 r., poz. 3861
LINK

14.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XV/176/16

176

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XIV sesji Rady w dniu 28.04.2016 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

XIV/155/16

  155

orzeczono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.157.2016.15 z 24.05.2016 r.

2.

statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka rehabilitacyjnego w Kościanie

XIV/156/16

  156

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 06.05.2016 r., poz. 3194
LINK

3.

ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Miejską Kościan

XIV/157/16

   157  

opublik.
Dz.Urz.Woj.Wielk.z 05.05.2016 r., poz. 3174
LINK

4.

zmiany Uchwały nr XXIX/306/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie przy drodze krajowej nr 5

XIV/158/16

  158

 

5.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XIV/159/16

  159  

zal. 1

zal.2

objaśnienia

 

6.

zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

XIV/160/16

160

 zal.1  

zal.2

zal.3

zal.4

zal.5

zal.6

 

 

7.

odpowiedzi na skargę

XIV/161/16

161

 

8.

odpowiedzi na skargę

XIV/162/16

162

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XIII sesji Rady w dniu 17.03.2016 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kościana

XIII/141/16

141

Plan PGN

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

 

2.

wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

XIII/142/16

142

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3 cz.1

zał. nr 3 cz. 2

zał. nr 3 cz. 3

zał. nr 3 cz. 4

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.03.2016 r., poz. 2362
LINK

3.

zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków

XIII/143/16

143

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 25.03.2016 r., poz. 2304
LINK

4.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy drodze krajowej nr 5

XIII/144/16

144

 

5.

zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

XIII/145/16

145

 

6.

zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

XIII/146/16

146

 

7.

wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości od
PKP S.A.

XIII/147/16

147

 

8.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XIII/148/16

148

zał. nr 1

zał. nr 2

objaśnienia

 

9.

zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

XIII/149/16

 

149

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

 

10.

maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

XIII/150/16

150

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 25.03.2016 r., poz. 2305
LINK

11.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej
z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie opieki nad dziećmi sprawowanej przez dziennego opiekuna

XIII/151/16

151

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 25.03.2016 r., poz. 2306
LINK

12.

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2016 r.

XIII/152/16

152

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 25.03.2016 r., poz. 2307
LINK

13.

uchylenia uchwały Rady Miejskiej Kościana dotyczącej określenia Regulaminu Straży Miejskiej w Kościanie

XIII/153/16

153

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 25.03.2016 r., poz. 2308
LINK

14.

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XIII/154/16

154

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XII sesji Rady w dniu 21.01.2016 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XII/133/16

  133

 

2.

przyjęcia przez Gminę Miejską Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan, w zakresie zarządzania kanalizacją deszczową, zlokalizowaną w drogach powiatowych

XII/134/16

  134

 

3.

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2025"

XII/135/16

  135

  załącznik

 

4.

„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Kościan na lata 2016-2025"

XII/136/16

  136

  załącznik

 

5.

„Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2018"

XII/137/16

  137

  załącznik

 

6.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XII/138/16

  138

  zal.1

  zal.2

  objaśnienia

 

7.

zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

XII/139/16

  139

  zal.1

  zal.2

  zal.3

 

8.

zmiany uchwały Nr XI/123/15 Rady Miejskiej Kościana z 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym i leśnym

XII/140/16

  140

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk. z 25.01.2016 r., poz. 845
LINK