logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XII/133/16

  133

 

2.

przyjęcia przez Gminę Miejską Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan, w zakresie zarządzania kanalizacją deszczową, zlokalizowaną w drogach powiatowych

XII/134/16

  134

 

3.

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2025"

XII/135/16

  135

  załącznik

 

4.

„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Kościan na lata 2016-2025"

XII/136/16

  136

  załącznik

 

5.

„Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2018"

XII/137/16

  137

  załącznik

 

6.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XII/138/16

  138

  zal.1

  zal.2

  objaśnienia

 

7.

zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

XII/139/16

  139

  zal.1

  zal.2

  zal.3

 

8.

zmiany uchwały Nr XI/123/15 Rady Miejskiej Kościana z 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym i leśnym

XII/140/16

  140

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk. z 25.01.2016 r., poz. 845
LINK