logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

XIV/155/16

  155

orzeczono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.157.2016.15 z 24.05.2016 r.

2.

statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka rehabilitacyjnego w Kościanie

XIV/156/16

  156

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 06.05.2016 r., poz. 3194
LINK

3.

ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Miejską Kościan

XIV/157/16

   157  

opublik.
Dz.Urz.Woj.Wielk.z 05.05.2016 r., poz. 3174
LINK

4.

zmiany Uchwały nr XXIX/306/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie przy drodze krajowej nr 5

XIV/158/16

  158

 

5.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XIV/159/16

  159  

zal. 1

zal.2

objaśnienia

 

6.

zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

XIV/160/16

160

 zal.1  

zal.2

zal.3

zal.4

zal.5

zal.6

 

 

7.

odpowiedzi na skargę

XIV/161/16

161

 

8.

odpowiedzi na skargę

XIV/162/16

162