logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer i tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XIX/211/16
zal.1
zal.2
objaśnienia

 

2.

zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

XIX/212/16
zal.1
zal.2
zal.3
zal.4
zal.5
zal.6
zal.7
zal.8

 

3.

wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

XIX/213/16

 

4.

wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2017 rok

XIX/214/16

 

5.

emisji obligacji komunalnych

XIX/215/16

 

6.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XIX/216/16
zal.1
zal.2
objaśnienia

 

7.

uchwały budżetowej na 2017 rok

XIX/217/16
zal.1
zal.2
zal.3
zal.4
zal.5
zal.6
zal.7
zal.8
zal.9
zal.10
zal.11
zal.12
zal.13
zal.14

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 05.01.2017 r., poz. 287
LINK

8.

zmiany uchwały nr XVIII/194/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości

XIX/218/16

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 05.01.2017 r., poz. 288
LINK

9.

przedłużenia okresu obowiązywania ustaleń Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych miasta Kościana na lata 2010-2015

XIX/219/16

 

10.

udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

XIX/220/16

 

11.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy Pl. Wolności na rzecz użytkownika wieczystego

XIX/221/16

 

12.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego

XIX/222/16

 

13.

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XIX/223/16

 

14.

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2017 rok

XIX/224/16

 

15.

upoważnienia Burmistrza Miasta Kościana do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego etap VI"

XIX/225/16

 

16.

zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Kościan

XIX/226/16