logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXII sesji Rady w dniu 30.03.2017 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer i tekst uchwały

Uwagi

1.

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan do nowego ustroju szkolnego 

XXII/243/17

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk. z 05.04.2017 r., poz. 2850
LINK

2.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XXII/244/17

 

3.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej

XXII/245/17
zał. 1
zał. 2
objaśnienia

 

4.

zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

XXII/246/17
zał. 1
zał. 2
zał. 3
zał. 4
zał. 5
zał. 6
zał. 7
zał. 8

 

5.

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

XXII/247/17

 

6.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego

XXII/248/17

 

7.

skargi na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

XXII/249/17

 

8.

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXII/250/17

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXI sesji Rady w dniu 23.02.2017 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer i tekst uchwały

Uwagi

1.

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan do nowego ustroju szkolnego 

XXI/236/17

 

2.

kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

XXI/237/17

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 27.02.2017 r., poz. 1533
LINK

3.

kryteriów stosowanych w postępowaniach rekrutacyjnych przeprowadzanych do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

XXI/238/17

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 27.02.2017 r., poz. 1534
LINK

4.

utraty mocy uchwały nr X/109/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

XXI/239/17

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 27.02.2017 r., poz. 1535
LINK

5.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

XXI/240/17

 

6.

przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Miejskiej Kościan i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

XXI/241/17

 

7.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2017 r.

XXI/242/17

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 27.02.2017 r., poz. 1536
LINK  

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XX sesji Rady w dniu 19.01.2017 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer i tekst uchwały

Uwagi

1.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XX/227/17

 

2.

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

XX/228/17

 

3.

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

XX/229/17

 

4.

porozumienia między Gminą Miejską Kościan a Gminą Kościan dotyczącego włączenia do obwodów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan miejscowości z terenu Gminy Kościan

XX/230/17

 

5.

odwołania Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan

XX/231/17

 

6.

powołania Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan

XX/232/17

 

7.

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

XX/233/17

 

8.

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

XX/234/17

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 25.01.2017 r., poz. 732
LINK

9.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XX/235/17
zal.1
zal.2
objaśnienia