logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer i tekst uchwały

Uwagi

1.

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan do nowego ustroju szkolnego 

XXI/236/17

 

2.

kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

XXI/237/17

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 27.02.2017 r., poz. 1533
LINK

3.

kryteriów stosowanych w postępowaniach rekrutacyjnych przeprowadzanych do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

XXI/238/17

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 27.02.2017 r., poz. 1534
LINK

4.

utraty mocy uchwały nr X/109/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

XXI/239/17

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 27.02.2017 r., poz. 1535
LINK

5.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

XXI/240/17

 

6.

przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Miejskiej Kościan i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

XXI/241/17

 

7.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2017 r.

XXI/242/17

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 27.02.2017 r., poz. 1536
LINK