logo logo
logo bip
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta

Pracownicy i zadania Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Miasta

 

Naczelnik Wydziału:      

Kinga Czarnecka
pok. 204a (II piętro)
tel. 65 512 14 66  wew. 307
fax. 65 512 27 00
e-mail: kinga.czarnecka@koscian.eu
 
Pracownicy Wydziału: 

Mariola Malikowska-Thiel - główny specjalista 

pok. 206 (II piętro)
tel. 65 512 14 66  wew. 311
e-mail: mariola.thiel@koscian.eu
            
 
Jerzy Taciak - główny specjalista

pok. 205 (II piętro)
tel. 65 512 14 66  wew. 310

e-mail: jerzy.taciak@koscian.eu
 
Jacek Nowak - inspektor

pok. 206 (II piętro)
tel. 65 512 14 66  wew. 310

e-mail: jacek.nowak@koscian.eu

 
Martyna Szymkowiak-Jezior - podinspektor
pok. 204 c (II piętro)
tel. 65 512 14 66  wew. 309
e-mail: martyna.szymkowiak@koscian.eu 
 
Natalia Rowińska-Marszałek - inspektor
pok. 204 c (II piętro)
tel. 65 512 14 66  wew. 309
e-mail: natalia.rowinska@koscian.eu  
 
Patrycja Mielcarek Pajchrowska - referent 
pok. 204 b (II piętro)
tel. 65 512 14 66 wew. 308
e-mail: patrycja.mielcarek-pajchrowska@koscian.eu
 
Anna Frąckowiak - podinspektor
pok. 206 (II piętro)
tel. 65 512 14 66  wew. 311

 

 

 

1. Do zakresu działania wydziału należą sprawy związane z prowadzeniem inwestycji gminnych, przygotowaniem wieloletnich planów inwestycyjnych, utrzymaniem infrastruktury technicznej i drogowej oraz koordynacja działań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań gminy we współpracy z wydziałami urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, a także możliwości  zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

2. Do podstawowych zadań wydziału należy:

 

W ZAKRESIE PROWADZENIA INWESTYCJI

1) przygotowanie wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych oraz harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych,

2) inicjowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju infrastruktury komunalnej,

3) przygotowywanie projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji miejskich i remontów na rok budżetowy we współpracy z zainteresowanymi wydziałami i kierownikami jednostek organizacyjnych miasta,

4) opracowywanie materiałów do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia, obliczenie wartości zamówienia, warunki udziału w postępowaniu dla wykonawców),

5) kompleksowe przeprowadzanie zleconych przez burmistrza inwestycji i remontów,

6) zlecanie wykonania dokumentacji projektowych oraz nadzór nad kompletnym i formalnie prawidłowym sporządzeniem,

7) koordynacja przebiegu procesu budowlanego, zlecanie nadzoru inwestorskiego,

8) rozliczanie inwestycji i przekazywanie do ewidencji majątku gminy nowo powstałych obiektów,

9) dokonywanie odbiorów i przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych realizowanych zadań inwestycyjnych,

10) współdziałanie w zakresie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych realizowanych przy udziale mieszkańców,

11) ustalenie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji zadań w poszczególnych latach,

 

W ZAKRESIE DRÓG GMINNYCH

12)  załatwianie spraw związanych z nadawaniem kategorii dróg, numeracją dróg i ustaleniem ich przebiegu,

13)  wykonywanie zadań zarządcy dróg miejskich, z wyłączeniem utrzymania letniego i zimowego,

14)  nadzór nad utrzymaniem i ochroną dróg,

15)  organizacja strefy płatnego parkowania, 

16)  administrowanie drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność gminy,

17)  prowadzenie spraw z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,

18)  wnioskowanie o dokonanie zmian w organizacji ruchu drogowego,

19)  prowadzenie książek dróg gminnych,

20)  prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

21)  współpraca z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg,

 

W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

22)  uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie dróg i sieci komunalnych,

23)  opracowywanie projektów założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe oraz odnawialne źródła energii,

24)  oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy,

25)  realizacja zadań gminy w zakresie efektywności energetycznej,

26)  prowadzenie książek obiektów budowlanych dla nieruchomości prowadzonych przez urząd

 

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

27)  pozyskiwanie informacji o zewnętrznych źródłach finansowania, włączając w to środki pochodzące z funduszy UE,

28)  monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektów z funduszy krajowych i UE, opiniowanie dokumentów programowych,

29)  współpraca z przedstawicielami organów zarządzających europejskimi i krajowymi środkami pomocowymi,

30) zapewnienie niezbędnej pomocy komórkom organizacyjnym urzędu i jednostkom organizacyjnym gminy w poszukiwaniu pozabudżetowych form finansowania realizowanych przez nie zadań,

31)  wsparcie wydziałów Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w realizacji projektów, rozliczaniu projektów oraz sprawozdawczości projektów,

32)  udostępnianie dokumentów dotyczących środków pozabudżetowych,

33)  promocja środków zewnętrznych jako źródła finansowania projektów dla podmiotów mające swą siedzibę na terenie miasta,

34)  kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami w zakresie zleconym przez Burmistrza,

35)  realizacja zleconych przez burmistrza projektów infrastrukturalnych, ich rozliczanie oraz sprawozdawczość,

36)  archiwizacja dokumentów dotyczących zrealizowanych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych przez okres i sposób zgodny z zasadami i wytycznymi instytucji przekazujących dofinansowanie,

37)  działania w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowej i sposobów jej wykorzystywania

 

W ZAKRESIE ROZWOJU MIASTA

38)  koordynacja realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji,

39)  przygotowanie materiałów i analiz niezbędnych do podejmowania decyzji dotyczących rewitalizacji,

40)  współpraca z ekspertami w zakresie realizowanych zadań,

41)  monitorowanie i raportowanie działań związanych z wdrażaniem lokalnego programu rewitalizacji miasta,

42)  koordynacja realizacji Wizji Strategicznej dla Miasta Kościana i projektów, jakie z niej wynikają oraz projektów zleconych przez Burmistrza,

43)  monitorowanie i raportowanie działań związanych z wdrażaniem Wizji Strategicznej dla Miasta Kościana,

44)  bieżące monitorowanie regulacji i praktyki związanej z instrumentami finansowymi, m.in. inicjatywą Jessica,

45)  tworzenie założeń pod projekty realizowane w ramach programu Jessica,

46)  przygotowywanie wniosków aplikacyjnych pod program Jessica,

47)  koordynacja realizacji projektów realizowanych w ramach programu Jessica,

48)  bieżące monitorowanie instrumentów ustawodawstwa i praktyki funkcjonowania partnerstwa publiczno-prawnego,

49)  tworzenie założeń pod projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno- prawnego,

50)  zapewnienie niezbędnej pomocy komórkom organizacyjnym urzędu i jednostkom organizacyjnym gminy w realizacji projektów z zakresu partnerstwa publiczno-prawnego,

51)  dokonywanie studiów i analiz stanu poszczególnych dziedzin funkcjonowania Miasta oraz stopnia zaspokojenia potrzeb i jakości życia mieszkańców,

52)  sporządzanie prognoz rozwoju gminy,

53)  prowadzenie działań w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju gminy,

54)  sporządzanie analiz, prognoz, opinii dla potrzeb rady i burmistrza,

55)  współpraca z gminami Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji opracowywanych lub przyjętych strategii rozwoju.

 

Płatności w ramach Strefy Płatnego Parkowania mogą być realizowane za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych, instrukcja znajduje się pod adresem: www.mobilet.pl