logo logo
logo bip

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza

równowartości kwoty 30000 euro

 

Znak sprawy : 26.21.2015

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Tomaszewskiego,64-000 Kościan, ul. Wrocławska 28b

2. Przedmiot zamówienia: Folia samoprzylepna i zwykła do owijania książek   

3. Szczegóły zamówienia: specyfikację techniczną zawiera załącznik nr 4 do zapytania 

    ofertowego.

4. Termin wykonania zamówienia: 06.08.2015 r.

5. Okres gwarancji: - ....................

6. Warunki płatności: płatność przelewem w ciągu 28 dni

7. Inne wymagania: zawarte w załączniku nr 2

8. Kryteria oceny ofert: kompleksowość oferty - 60%; cena - 40%.

9. Sposób przygotowania oferty i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

a) osobiście w siedzibie: - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wrocławska 28 b, 64-000 Kościan

b) przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wrocławska 28 b, 64-000 Kościan

d) w wersji elektronicznej na e-mail: mbp@koscian.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2015r.do godz. 11,00

10. Wybór oferenta nastąpi 27.07.2015 r. o godz. 12,00. Informacja o wyborze zostanie

      umieszczona na stronie BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 : Formularz ofertowy

Załączniki nr 2 i 3: Oświadczenia

Załącznik nr 4: Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5: Projekt umowy

 

 

                                                                                                     Jadwiga Gidel

                                                                                                     Dyrektor MBP w Kościanie