logo logo
logo bip

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

biuro@mosir.koscian.pl


Kościan: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zabezpieczenie ratownicze oraz świadczenie usługi pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie, przy ul. Nacławskiej 84, w skład którego wchodzi: basen pływacki o wymiarach 25m x 12,5 o głębokości od 120 do 180 cm, basen rekreacyjny, zjeżdżalnia, jacuzzi, basen dla małych dzieci z brodzikiem i zjeżdżalnią, zewnętrzna zjeżdżalnia rurowa
Numer ogłoszenia: 23348 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie , ul. Nacławska 84, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 512 17 94, faks 65 512 01 14.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zabezpieczenie ratownicze oraz świadczenie usługi pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie, przy ul. Nacławskiej 84, w skład którego wchodzi: basen pływacki o wymiarach 25m x 12,5 o głębokości od 120 do 180 cm, basen rekreacyjny, zjeżdżalnia, jacuzzi, basen dla małych dzieci z brodzikiem i zjeżdżalnią, zewnętrzna zjeżdżalnia rurowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zabezpieczenie ratownicze oraz świadczenie usługi pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie, przy ul. Nacławskiej 84, w skład którego wchodzi: basen pływacki o wymiarach 25m x 12,5 o głębokości od 120 do 180 cm, basen rekreacyjny, zjeżdżalnia, jacuzzi, basen dla małych dzieci z brodzikiem i zjeżdżalnią, zewnętrzna zjeżdżalnia rurowa. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z basenu zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz.108). 3. Realizacja zamówienia będzie polegała na: a) zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie hali basenowej, saun, a w szczególnych przypadkach zagrożenia na terenie całego basenu, b) prowadzeniu nadzoru w zakresie przestrzegania przez osoby korzystające z basenu obowiązującego regulaminu pływalni, przepisów BHP i ppoż., pouczania grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych, korzystających z basenu o obowiązujących przepisach, c) kontroli nad przestrzeganiem postanowień regulaminu obiektu oraz ogólnych przepisów prawa, d) zapewnieniu ciągłości obsady stanowisk ratowniczych w godzinach pracy basenu od 6.00 do 22.00 - 2 stanowiska, z wyłączeniem dni wolnych oraz przerwy technologicznej lub przerwy w wyniku awarii. 4. Szacunkowa ilość godzin świadczenia przez Wykonawcę usług w okresie realizacji umowy wynosi 11 500. 5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wskazana w ust. 4 ilość godzin jest jedynie ilością szacunkową i może ulec zmianie, w szczególności w przypadku przerwy w funkcjonowaniu basenu, spowodowanej m.in. wymaganiami technologicznymi lub awarią a także zmianą godzin pracy basenu. 6. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie osoby odpowiedzialnej za kontrolę i nadzór prawidłowości realizacji powierzonego zadania. 7. Zamawiający oświadcza, że przekaże Wykonawcy sprzęt ratunkowy oraz środki medyczne do realizacji zamówienia, zgodne z obowiązującymi przepisami. 8. Zamawiający zobowiązuje się do uzupełniania niezbędnego bieżącego sprzętu ratunkowego oraz środków medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Wykonawcę. 9. Wykonawca zobowiązany jest do: a) bieżącego wyposażenia ratowników w stroje i obuwie zgodne z wymogami BHP, b) dbania o stanowisko ratownicze oraz konserwację powierzonego sprzętu, c) prowadzenia podstawowej dokumentacji i systemu raportowania, d) przestrzegania procedur: obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżuru; alarmowych, przy wypadkach w różnych miejscach obiektu; d) udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, e) określenia i przestrzegania zakresu obowiązków i czynności ratowników na poszczególnych stanowiskach, 10. Zamawiający wymaga, aby osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy za kontrolę i nadzór prawidłowości realizacji powierzonych zadań przebywała na obiekcie minimum 1 godzinę 6 dni w tygodniu. 4. Warunki realizacji zamówienia przez Wykonawcę określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu projekt budowlany obiektu oraz audyt bezpieczeństwa obiektu. 6. Zamawiający zaleca dokonanie wizji obiektu przed złożeniem oferty..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.72.00-5, 92.62.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydaną na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011, nr 208, poz. 1240 ze zm.)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenia oświadczenia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenia oświadczenia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponować: a) minimum 6 ratownikami wodnymi posiadającymi aktualne kwalifikacje zawodowe i aktualne badania lekarskie uprawniające do wykonywania obowiązków ratownika wodnego na basenach kąpielowych (w tym - posiadanie przez każdego ratownika karty ratownika wodnego), b) minimum 1 osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za kontrolę i nadzór prawidłowości realizacji powierzonego zadania, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia obowiązku ratownika oraz osoby odpowiedzialnej za kontrole i nadzór pod warunkiem, że ta osoba nie wykonuje powierzonych zadań w tym samym czasie,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (ratownictwo wodne) na kwotę, co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) wraz z dowodem zapłaty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności rachunku/faktury vat - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: biuro@mosir.koscian.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, ul. Nacławska 84, 64 - 000 Kościan.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2016 godzina 10:45, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ul. Nacławska 84 64-000 Kościan.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

   DYREKTOR

Przemysław Korbik

1.SIWZ :Przedmiot zamówienia jest kompleksowe zabezpieczenie ratownicze w obiekcie krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie, przy ul. Nacławskiej 84.

2.  Załącznik nr 1 Projekt umowy.

3.Załącznik nr 2  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4.Załącznik nr 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

5. Załącznik nr 4 Oświadczenie z art.24.

6. Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

7. Załącznik nr 6 Oświadczenie o nie przynależności do grupy kapitałowej.

8. Załącznik nr 7 Formularz oferty.

9. Regulamin korzystania z krytej pływalni.

10.Regulamin korzystania z krytej pływalni przez grupy zorganizowane.

11. Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.