logo logo
logo bip
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

                                                                                                         Kościan, 2014-12-03

 

OPS.0717.138.2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT d

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

tel. 065 512 06 22

e-mail: poczta@ops.koscian.pl

  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Ø  Miejsce dostarczenia posiłków:

Dom Dziennego Pobytu w Kościanie ul. Wały Żegockiego 2

Ø  Ilość:

Około 50 posiłków dwudaniowych oraz około 15 posiłków jednodaniowych (II danie) dziennie.    

Posiłek ma być wyprodukowany zgodnie z Zaleceniami i Normami Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia

  • zupy 500 ml;
  • drugie danie 500g, w tym

- ziemniaki lub kasza, ryż, makaron - 300g,

- mięso lub ryba - 100g,

- surówka lub jarzyny gotowane - 100g

- naleśniki lub pierogi, pyzy - 300g.

  Usługi w zakresie dożywiania świadczone będą w dni pracy Domu Dziennego Pobytu w Kościanie tj.: od poniedziałku do piątku oprócz świat, jak również w 2 soboty pracujące w miesiącu, wskazane zgodnie z harmonogramem pracy.  

Posiłki powinny być dostarczone najpóźniej do godziny 1145. Wydawanie posiłków odbywa się w godzinach od 1200 do 1400.

  Określona przez Zamawiającego ilość gorących posiłków w okresie realizacji zamówienia jest wartością prognozowaną i może ulec zmianom (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wartości te nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej należności z tytułu wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilości zakupywanych gorących posiłków, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, będzie leżało to w interesie Zamawiającego. W związku z tym ograniczeniem Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Posiłki winny być przygotowywane, dostarczane i podawane w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a ich jakość winna odpowiadać obowiązującym normom żywieniowym. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym środkiem transportu, spełniającym wymagania konieczne do zapewnienia właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych do przewozu posiłków w termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw, przy zachowaniu wymogów określonych w przepisach sanitarnych.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.  

4. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena

 

5. Sposób obliczenia ceny:

Cenę należy podać zgodnie z formularzem oferty. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie.

6. Do oferty należy dołączyć dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

 

7. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis "Zapytanie ofertowe - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków".

 

8. Warunki dotyczące wykonawcy (wymagane uprawnienia lub koncesje i zezwolenia, doświadczenie kwalifikacje pracowników, wymagane ubezpieczenie, urządzenia itp.):

 Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

9. Ofertę należy złożyć  do dnia 15-12-2014 roku do godz. 1300 w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan

 

10. Oferty złożone po godzinie 1300 nie będą rozpatrywane.

 

11. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia:

Kierownik Działu Organizacyjnego Paweł Grodziski tel. 65 512 06 22

 

 

W załączeniu:

1. Formularz oferty.

2. Wzór umowy

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kościanie

 

 

Mirosława Lubińska