logo logo
logo bip
Zaproszenie do składania ofert 15.12.2015
 

                                                                                                         Kościan, 2015-12-15

 

OR 026.      .2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym stałe utrzymanie czystości w lokalach wynajmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, usytuowanych na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

tel. 065 512 06 22

e-mail: poczta@ops.koscian.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości w lokalach wynajmowanych                przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, usytuowanych na nieruchomości                                 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

 

 1. Szczegółowy wykaz powierzchni objętych sprzątaniem:

l.p.

RODZAJ POMIESZCZENIA

Lokale przy

ul. Bernardyńskiej 2

 

 • 1.

Biuro Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

38,36

 • 2.

Świetlica Socjoterapeutyczna

383

 • 3.

Korytarz

25

RAZEM [m²]

446,36

 

 

 

RODZAJ PODŁOGI

Lokale przy

ul. Bernardyńskiej 2

 • 4.

wykładzina dywanowa

66

 • 5.

wykładzina pcv

40

 • 6.

płytki

340,36

RAZEM [m²]

446,36

 

 

 

ARMATURA SANITARIATÓW I KUCHENEK

Lokale przy

ul. Bernardyńskiej 2

 • 7.

umywalki

6

 • 8.

muszle klozetowe

6

 • 9.

pisuary

1

 • 10.

zlewozmywaki

1

RAZEM [szt.]

14

 

 

 

POWIERZCHNIE PRZESZKLONE (mierzone jednostronnie)

Lokale  przy

ul. Bernardyńskiej 2

 • 11.

okna PCV

7

 • 12.

drzwi przeszklone

1

RAZEM [m²]

8

INNE

Lokale  przy

ul. Bernardyńskiej 2

 • 13.

biurka

11

 • 14.

stoły

18

 • 15.

krzesła z blatem

50

 • 16.

tablice lekcyjne

2

 • 17.

kaloryfery

22

 • 18.

lampy

54

 • 19.

klimatyzacje

3

 • 20.

lustra

9

 

 1. Dodatkowe informacje (wspólne dla wszystkich części zamówienia):

Prace związane z utrzymaniem czystości winny być wykonywane w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem najnowszej technologii, techniki sprzętu, materiałów   i środków o nieniszczejącym działaniu na czyszczone elementy i ich wystrój.

 • 1) Usługi sprzątania wykonywane będą przez Wykonawcę profesjonalnym specjalistycznym sprzętem, właściwym do danego rodzaju prac i powierzchni, gwarantującym wysoką jakość świadczonych usług.
 • 2) Wykonawca będzie używał środków czystości i środków higieniczno - sanitarnych, posiadających atest PZH do powszechnego stosowania, a także właściwych do zainstalowanych pojemników oraz dozowników.
 • 3) Wykonawca będzie używał środków czystości o jakości nie gorszej niż charakteryzująca Domestos, Ajax, Cif, Cilit, Pronto.
 • 4) Wykonawca zapewni (zakupi) na własny koszt i na bieżąco papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło i wkłady zapachowe do właściwych dozowników i pojemników zainstalowanych w budynkach Zamawiającego oraz zapewni ich działanie.
 • 5) Środki czystości, dezynfekujące, zapachowe, worki na śmieci oraz potrzebny sprzęt, narzędzia i materiały do wykonywania usług Wykonawca zapewni (zakupi) na własny koszt.
 • 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie realizacji umowy zażądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego (używanego) środka do dozowników i pojemników oraz stosowanych środków czyszcząco - dezynfekujących w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, co do ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
 • 7) Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład i porządek, a prace wykonywać w sposób najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu.
 • 8) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ. w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiadać za przestrzeganie tych przepisów.
 • 9) Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich uwag o usterkach wymagających napraw, których nie jest w stanie usunąć, np. przepalone żarówki, wyrwane kontakty, zepsute zamki drzwiowe, niedrożne umywalki i sedesy poprzez wpis do rejestru, który będzie się znajdował na portierni.
 • 10) W przypadku usług wykonywanych okresowo, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym terminów ich realizacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 • 11) Wykonawca, niezwłocznie po podpisaniu umowy, obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie informacji o pracownikach wyznaczonych do realizacji zamówienia.
 • 12) Wykonawca obowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o każdej zmianie
  w obsadzie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia.
 • 13) Osoba nie umieszczona na liście o której mowa w pkt. 11 lub 12 nie zostanie wpuszczona na teren obiektu przez ochronę.
 • 14) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań pracowników Wykonawcy, a także zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usług zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 • 15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wielkości powierzchni (ilości m²) określonych w niniejszym załączniku nr 1 do sprzątania w przypadku wystąpienia prac remontowych lub z innych przyczyn.
 • 16) Wyłączenie lub włączenie powierzchni do sprzątania następować będzie na podstawie protokołu określającego wielkość powierzchni (ilość m2) wyłączonej lub włączonej do sprzątania. Protokół będzie podstawą zmniejszenia lub zwiększenia miesięcznej stawki wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.
 • 17) Wykonawca zapewni stały codzienny nadzór i kontrolę jakości w zakresie wykonywanej usługi (np. przez brygadzistę).
 • 18) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z osobą upoważnioną przez Zamawiającego.
 • 19) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć osoby skierowane do realizacji niniejszej umowy w identyfikator firmowy zawierający imię i nazwisko pracownika.
 • 20) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kwalifikowania i zmian rodzaju pomieszczeń do sprzątania dziennego lub popołudniowego.
 • 21) Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wykonują powierzoną im pracę samodzielnie bez możliwości wprowadzania do sprzątanego obiektu osób trzecich.
 • 22) Klucze pobierane będą z portierni przez wskazanych do realizacji zamówienia pracowników Wykonawcy.
 • 23) Przy pobieraniu kluczy zapisywane będzie nazwisko osoby pobierającej oraz godzina pobrania kluczy i ich zdania.
 • 24) Pokoje winny być otwierane przez osoby sprzątające tylko w chwili sprzątania, po sprzątnięciu powinno nastąpić sprawdzenie ich zamknięcia.

 

 

 

 

 

 1. Zakres i częstotliwość prac objętych zamówieniem

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy- obiekty przy ul. Bernardyńskiej 2

 • IV. Zapewnienie niezbędnej ilości papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz mydła w płynie.

 • 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie na bieżąco wkładów wymiennych do pojemników na papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło do dozowników i wkładów zapachowych do elektronicznych odświeżaczy powietrza.
 • 2. W lokalu Świetlicy Socjoterapeutycznej - 50 osób
 • 3. W biurze Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 4 osoby.

 

           

3. Termin realizacji zamówienia:

Od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.  

 

4. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena

 

5. Sposób obliczenia ceny:

Cenę należy podać zgodnie z formularzem oferty. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie.

 

6. Do oferty należy dołączyć dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

 

7. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis "Zapytanie ofertowe - stałe utrzymanie czystości Bernardyńska".

 

8. Warunki dotyczące wykonawcy (wymagane uprawnienia lub koncesje i zezwolenia, doświadczenie kwalifikacje pracowników, wymagane ubezpieczenie, urządzenia itp.):

 Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

9. Ofertę należy złożyć  do dnia 22-12-2015 roku do godz. 1300 w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan

 

10. Oferty złożone po godzinie 1300 nie będą rozpatrywane.

 

11. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia:

Kierownik Działu Organizacyjnego Paweł Grodziski tel. 65 512 06 22

 

 

 

W załączeniu:

1. Formularz oferty.

2. Wzór umowy z załącznikami

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kościanie

 

Mirosława Lubińska

Załączniki:

Formularz oferty

Umowa

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3