logo logo
logo bip
Zamówienia poniżej 30 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Zawiadomienia o wyborze wykonawcy:

 

1. SPRZĄTANIE

2. PALIWO

Zapytanie ofertowe - dostawa oleju napędowego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

           Kościan, dnia 10.12.2020 r.

 

L.Dz.OR.0372/01/2020

 

 

               ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

 

Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), zwracam się z zapytaniem ofertowym na dostawę oleju napędowego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

 

Zamawiający:

 

Ośrodek Rehabilitacyjny

ul. Bączkowskiego 11a, 64-000 Kościan

NIP: 698-15-82-707, REGON: 410390558

 I.  Opis przedmiotu zamówienia.

 

Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

 II.  Szczegółowy opis przedmiotu.

 

-       dostawa polegać będzie na sukcesywnym, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego, zakupie paliwa w wyznaczonych punktach sprzedaży wskazanych przez Wykonawcę,

-       Zamawiający zastrzega sobie, iż odległość miejsc tankowania od siedziby Zamawiającego nie może być większa niż 10 km;

-       ilość zatankowanego paliwa potwierdzana będzie przez obsługującego pracownika w asygnacie rozchodowej dostarczonej przez Zamawiającego; na podstawie asygnaty zostanie dokonane obciążenie po zakończeniu miesięcznego okresu tankowania; termin płatności wynosić będzie 14 dni od daty wystawienia faktury;

-       przewidywana ilość zamawianego oleju napędowego wynosi 9 000 litrów w okresie obowiązywania umowy (w zależności od sytuacji epidemicznej w Kraju); Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymienionej ilości zamówienia w zależności od potrzeb; nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy;

-       Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach;

-       olej napędowy powinien spełniać wymagania Polskiej Normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09/12/2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. nr 221, poz. 1441);

 

III. Termin wykonania zamówienia.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

 

 

IV. Opis  sposobu przygotowania oferty.

 

      Oferta powinna być:

-      opatrzona pieczątką firmową lub opisana nazwą firmy;

-      posiadać datę sporządzenia;

-      zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

-       podpisana czytelnie przez uprawnioną osobę Wykonawcy.

 

Wraz z ofertą cenową, oferent zobowiązany jest złożyć aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 , poz. 833 ze zm.)

 

Do oferty należy dołączyć dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

 

            Ofertę sporządzoną w języku polskim należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, napis „Oferta na dostawę oleju napędowego. Nie otwierać przed 18 grudnia 2020 r. godz. 11:00”

 

            Ofertę należy złożyć do dnia 18 grudnia 2020 roku do godziny 9:45 pod adresem:
SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11a 64 – 000 Kościan.

 

            Oferty złożone po godzinie 9:45nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

VI. Ocena ofert.

 

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18 grudnia 2020 o godz. 11:00

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena oferty 100%

 

VII. Dodatkowe informacje.

 

Dodatkowych informacji udziela Klaudia Prałat  adresem email: administracja@or.koscian.pl

  

Załączniki:

1)     Formularz ofertowy

2)     Projekt umowy wraz z załącznikami

 

 

 

Zamawiając

Agata Michalkiewicz

  Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego

w Kościanie

                                                                      

Zapytanie ofertowe - sprzątanie i utrzymanie czystości pomieszczeń na terenie obiektu Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, 64-000 Kościan, ul. Bączkowskiego 11A.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kościan, dnia 10.12.2020 r.

 

 L.Dz.OR.0372/02/2020

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi sprzątania dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

 

Zamawiający:

 

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

ul. Bączkowskiego 11a, 64-000 Kościan

NIP: 698-15-82-707, REGON: 410390558

 I. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Sprzątanie i utrzymanie czystości pomieszczeń na terenie obiektu Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, 64-000 Kościan, ul. Bączkowskiego 11A.

 

 II. Szczegółowy opis przedmiotu.

 

 1. Częstotliwość świadczenia usług: 5 razy w tygodniu (poniedziałek – piątek). Praca w godzinach wieczornych. W wyjątkowych przypadkach praca także na wezwanie Zamawiającego.
 2. Wykonawca będzie używał własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do wykonania usługi.
 3. Wykonawca zapewni środki chemii gospodarczej niezbędne do wykonania usługi.
 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyki środków chemicznych używanych do wykonywanych prac.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do segregacji odpadów.
 6. Do obowiązków Wykonawcy należy zamknięcie obiektu (wraz z włączeniem alarmu) po wykonaniu usługi. Przed zamknięciem Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia zabezpieczeń wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze oraz piętrze obiektu.
 7. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu.
 8. Wykaz prac stanowi załącznik nr 1.
 9. Wykaz pomieszczeń stanowi załącznik nr 2.
 10. Zamawiający zastrzega, że wykaz prac oraz pomieszczeń może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
 11. Wynagrodzenie za wykonanie dodatkowych prac ustalane będzie w oparciu o cennik Wykonawcy.

 

III. Termin wykonania zamówienia.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

 

IV. Opis  sposobu przygotowania oferty.

 

      Oferta powinna być:

-      opatrzona pieczątką firmową lub opisana nazwą firmy;

-      posiadać datę sporządzenia;

-      zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

-      podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

Wraz z ofertą cenową, oferent zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń (sale rehabilitacyjne, fitness, gabinety lekarskie itp.) w placówkach medycznych, rehabilitacyjnych lub o profilu fitness w latach 2018-2020.

 

Do oferty należy dołączyć dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

 

Ofertę sporządzoną w języku polskim należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, napis „Oferta na sprzątanie. Nie otwierać przed 18 grudnia 2020 r. godz. 10.00”

 

Ofertę należy złożyć do dnia 18 grudnia 2020 roku do godziny 9:30 pod adresem:
SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11a 64 – 000 Kościan.

 

Oferty złożone po godzinie 09:30  nie będą rozpatrywane oraz zostaną zwrócone bez otwarcia.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

VI. Ocena ofert.

 

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 10:00

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena oferty 100%

 

VII. Dodatkowe informacje.

 

Dodatkowych informacji udziela Kamila Nowak email: kamila.nowak@or.koscian.pl.

  

Załączniki:

1)     Załącznik nr 1

2)     Załącznik nr 2

3)     Formularz ofertowy

4)     Projekt umowy

 

Zamawiający

Agata Michalkiewicz

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego

w Kościanie

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE - ETAP I

 

Zaproszenie do skladania ofert.

 

Załączniki:

załącznik nr 1 - wykaz prac,

załącznik nr 2 - przedmiar robót,

załącznik nr 3 - ogólna specyfikacja techniczna,

załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

załącznik nr 5 - Projekt umowy

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na: ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE - ETAP I

L.DZ.OR.0372.01.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Informuje się, że w  wynikuprzeprowadzonegozapytania ofertowego na:

 

ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE - ETAP I.

 

przyjęto ofertę firmy Dawid SzłapkaFIRMA OGÓLNOBUDOWLANA DAW-BUD, Kokorzyn, ul. Długa 7, 64-000 Kościan,  za cenę 114.000,24 zł.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adrwe wykonawcy

Cena brutto

1

Dawid Szłapka

FIRMAOGÓLNOBUDOWLANA DAW-BUD Kokorzyn, ul. Długa 7, 64-000 Kościan,

114.000,24 zł.

 

 

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia – 130 000 zł