logo logo
logo bip
Informacja o wyborze oferty powyżej 30 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze oferty - roboty budowlane wewnętrzne w ramach zadania " Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem" w Kościanie na os. Konst. 3 Maja.

Kościan, 25.03.2021 r.

BZP.271.1.18.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843 ze zm.) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na roboty budowlane wewnętrzne w ramach zadania” Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem” w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja, przyjęto ofertę  Przedsiębiorstwa Budowlanego „BUDOMONT” ul. Północna 5, 64-000 Kościan za cenę  4.448.572,88 zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -okres gwarancji

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

Lider:

MD KONS sp. z o.o. 62-260 Łubowo Żydówko 6

Uczestnik: Zakład Budowlano- Sztukatorski Konserwacja Zabytków

Marian Domaniecki, ul. Sobotecka 10, 60-161 Poznań

 

37,59

 

40,00

 

77,59

 

II

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT  sp. z o.o. ul. Północna 5, 64-000 Kościan

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

               Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim kanałem Ulgi w Gminie Miejskiej Kościan

Kościan, dnia 03 lutego 2021 r.

BZP. 271.1.17.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na budowę  kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi w Gminie Miejskiej Kościan przyjęto  ofertę BUD INSTAL, Paweł Kaczmarek, ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno za cenę 672 873,82 zł.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów kryterium - 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów kryterium -40 %

Okres gwarancji

Razem

Kolejność

1.

PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81 c

63-820 Piaski

42,63

40,00

82,63

IV

2.

COMPLEX INSTAL

Marcin  Grygier

Ul. Piłsudskiego 5/2

63-100 Śrem

39,53

40,00

79,53

VI

3.

Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD

Arkadiusz Wawrzyniak

ul. Poznańska 70

62-740 Tuliszków

52,89

40,00

92,89

II

4.

Przedsiębiorstwo USŁUGOWE TRANSKOP

Stanisław Maciejewski

Ul. Marii Konopnickiej 9

62-500 Konin

40,92

40,00

80,92

V

5.

Przedsiębiorstwo Drogowe

„DROMAR BIS”

Marcin Marszałek

Nowa Wieś,

ul. Powstańców Wlkp. 41

64-234 Przemęt

39,21

40,00

79,21

VII

6.

Marian Iberhan Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR

Ul. Magazynowa 18

63-720 Krotoszyn

37,99

40,00

77,99

VIII

7.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych ECOBUD Jerzy Marciniak, ul. Fl. Marciniaka 8

64-020 Czempiń

51,11

40,00

91,11

III

8.

BUD INSTAL

Paweł Kaczmarek

Ul. Modrzewiowa 29

64-100 Leszno

60,00

40,00

100,00

I

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                            II Zastępca  Burmistrza

                                                                                           Miasta Kościana

                                                                                          /-/ Kinga Czarnecka

 

 

H.W.