logo logo
logo bip

Kościan, dnia 31.07.2018r.

SzP-1 220.6.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH KWOTY 30.000 EURO

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej z hydrantami DN 25.

Zamawiający:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich 

ul. Adama Mickiewicza 12

64-000 Kościan

I. Przedmiot zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1

- przedmiarze robót - załącznik nr 2

II. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2018r.

III. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

IV. Sposób obliczenia ceny: cenę należy podać w formie ryczałtu zgodnie z formularzem oferty - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyfrowo i słownie.

V. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, napis: "Zapytanie ofertowe - wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej z hydrantami DN 25" nie otwierać przed 14.08.2018r.

VI. Do oferty należy dołączyć:

1. Kopię aktualnego odpisu właściwego rejestru KRS/CEIDG

2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

VII. Ofertę należy złożyć osobiście do dnia 14.08.2018r. do godziny 09:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie, ul. Adama Mickiewicza 12, I piętro.

VIII. Oferty złożone po godzinie 09:00 nie będą rozpatrywane.

IX. Otwarcie ofert nastąpi 14.08.2018r. o godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiającego, gabinet Dyrektora Szkoły, I piętro.

X. Osoba uprawniona do udzielenia wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia: Małgorzata Ratajczak - dyrektor - tel. 65 512 04 90 wew. 22

XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

XII. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

2. Załącznik nr 2 - Przedmiar robót

3. Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 4 - Projekt umowy