logo logo
logo bip
robota budowlana polegającą na na II piętrze w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie przy ul. Mickiewicza 12

Kościan, dnia 09.06.2016 r.

  

ZS-1 220. 21.2016

                                                                 

                                            

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

Stosownie do art.4 pkt  8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) zwracamy się z zapytaniem ofertowym  o cenę na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu kapitalnego sali lekcyjnej nr 26 na II piętrze w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie przy ul. Mickiewicza 12. 

Zamawiający:

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1                        

ul. A. Mickiewicza 12                        

64-000 Kościan

I. Przedmiot zamówienia

1 . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

1) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - ( Załącznik nr 1),

2) Przedmiarze robót ( Załącznik nr 2)

III. Termin realizacji zamówienia: od 01.08.2016 r. do 16.08.2016 r.

IV. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

V. Sposób obliczenia ceny : cenę należy podać w formie ryczałtu zgodnie z formularzem oferty - załącznik do zapytania ofertowego nr 3. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyfrowo i słownie.

VI. Ofertę sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, napis „ Zapytanie ofertowe- wykonanie  remontu sali lekcyjnej nr 26 na II piętrze w budynku  Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie” nie otwierać przed 17.06.2016 r.

VII. Do oferty należy dołączyć:

1. Kopię aktualnego odpisu właściwego rejestru KRS/CEIDG.

2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

VIII. Ofertę należy złożyć osobiście do dnia 17.06.2016 r. do godziny 11.00 w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie , ul. Mickiewicza 12 , I piętro.

IX. Oferty złożone po godzinie. 11.00 nie będą rozpatrywane.

X. Otwarcie ofert nastąpi 17.06.2016 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Zamawiającego, sala 16 a, I piętro

XI. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielenia wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia: Ewelina Gertig-Brończyk - tel. 65 512 04 90 w. 23, pisemnie e-mailem: ewelinagertig_bronczyk@o2.pl

XII. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

XIII. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zamian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania. 

W załączeniu:

  1. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
  2. Przedmiar robót
  3.  Formularz ofertowy
  4. Projekt umowy

limit ilościowo-wartościowy

                                                   Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 

                                                               /-/ Małgorzata Ratajczak