logo logo
logo bip

 

Kościan, dnia 19 listopada 2015 r.

 

 

ZS-1 223.1.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zmianami ) informuje się, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na kompleksowej dostawie gazu ziemnego zaazotowanego do celów grzewczych i kompleksową dostawę gazu ziemnego zaazotowanego do kuchni w budynku przy ulicy Mickiewicza 12 w Zespole Szkól nr 1 w Kościanie przyjęto ofertę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa, Region Karpacki                                                    ul. Wita Stwosza 7,  33-110 Tarnów za cenę 417.211,35 zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Firma( nazwa ) lub nazwiska oraz

adres wykonawcy

Ilość

przyznanych

punktów-

kryterium

95 %  cena

 

Ilość

przyznanych

punktów- kryterium

5% termin płatności rachunku/faktury 

 

Kolejność

1.

 

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.                                                        ul. M. Kasprzaka 25C                                                        01-224 Warszawa                                                   Region Karpacki                                                         ul. Wita Stwosza 7                                                         33-110 Tarnów

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

I

 

 

 

 

                          /-/ Małgorzata Ratajczak

                                 Dyrektor Zespołu Szkół nr 1