logo logo
logo bom
Akta stanu cywilnego

POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA (USC 11)

 

POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego zostało znacząco ograniczone.

Bezpośrednia obsługa klienta związana z procedurą powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego - PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ. 

Jednocześnie informujemy, że oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie.

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek (USC 15)

do wglądu:

dokument stwierdzający tożsamość,

prawomocny wyrok sądu. 

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Stawiennictwo osobiste.  

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Bez zbędnej zwłoki.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa za czynność – 11,00 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

 

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji odmawiającej dokonania czynności przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego w Kościanie.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

 

VII.       UWAGI

 

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarcie związku małżeńskiego, osoba zainteresowana powinna zgłosić wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewa Berus kierownik urzędu stanu cywilnego

Aneta Mierzyńska zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

tel. 501 976 607

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

Lista wiadomości
Wniosek do Wojewody o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie