logo logo
logo bom
Alkohol

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (OŚ 8)

 

 

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

                                                    

1.     Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( OŚ 8)

Klauzula informacyjna

2.     Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych (na wniosku).

3.     Szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych.

4.     Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z aktualną opłatą za dany rok (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Kościana).

 

Do wniosku dołącza się dokumenty w formie oryginału lub jego odpisu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postepowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.  

Do wglądu oryginały dokumentów stanowiących załączniki.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

1.     Złożyć  w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

2.     Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana.

3.     Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej  - nie później  niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń (odpowiednio 43,75 zł, 43,75 zł, 175,00 zł ). Opłatę należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Kościan Bank Spółdzielczy w Kościanie nr 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Kościana wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Uchwała Nr XXXV/364/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Kościana zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

VII.       UWAGI

 

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym  stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych .

 

Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Maria Kołacka Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.

 

 

Lista wiadomości