logo logo
logo bom
Alkohol

ZMIANA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (OŚ 9)

ZMIANA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

 Wniosek w sprawie zmiany zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( OŚ 9)

Klauzula informacyjna

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

1.     Złożyć  w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

2.     Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana.

3.     Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

III.    TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej  - nie później  niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 IV.       OPŁATY

 

Nie pobiera się.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Kościana wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

VII.       UWAGI

 

Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni

od dnia powstania zmiany.

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Maria Kołacka Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości