logo logo
logo bom
Alkohol

ZAPRZESTANIE PROWADZENIA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (OŚ 10)

ZAPRZESTANIE PROWADZENIA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych (OŚ 10)

Klauzula informacyjna

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

1.     Złożyć  w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

2.     Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana.

3.     Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej  - nie później  niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 IV.       OPŁATY

 

Nie pobiera się.

   

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Kościana wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

VII.       UWAGI

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:

1.   likwidacji punktu sprzedaży,

2.   upływu terminu ważności zezwolenia,

3.   zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

4.   zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

5.   niedopełnienia w terminach obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy
o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych
w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Maria Kołacka Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.

 

 

 

 

Lista wiadomości