logo logo
logo bom
Alkohol

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (OŚ 11)

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (OŚ 11)

Klauzula informacyjna

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

1.     Złożyć w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

2.     Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana.

3.     Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim składa się w miesiącu styczniu - do 31 stycznia każdego roku.

 

 IV.       OPŁATY

 

1.     Za złożenie oświadczenia nie pobiera się opłaty.

2.     Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

a)    525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b)    525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

c)     2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Ww. opłatę wnoszą przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła określonych wartości - 37.500 zł dla piwa, 37.500 zł dla wina, 77.000 zł dla wódki.

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy: 37.500,00 dla napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa - wysokość opłaty wynosić będzie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 37.500,00 zł dla napojówo zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) -  wysokość opłaty wynosić będzie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 77.000,00 dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu - wysokość opłaty wynosić będzie 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

 

Opłatę należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Kościan Bank Spółdzielczy w Kościanie nr 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.   

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

VII.       UWAGI

Wartość sprzedaży brutto należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

 

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 

Niedopełnienie w terminach obowiązku złożenia oświadczenia lub dokonania opłaty w wysokości określonej w ustawie o wychowaniu w trzeźwości powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

 

Przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Maria Kołacka Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.

 

 

 

 

 

Lista wiadomości