logo logo
logo bom
Alkohol

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PLACÓWKACH HANDLOWYCH I GASTRONOMICZNYCH (OŚ 7)

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PLACÓWKACH HANDLOWYCH I GASTRONOMICZNYCH

 

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

                                                    

1.     Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych (OŚ 7)

Klauzula informacyjna

2.     Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

3.     Pisemna zgoda właściciel, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4.     Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

Do wniosku dołącza się dokumenty w formie oryginału lub jego odpisu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postepowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.  

Do wglądu oryginały dokumentów stanowiących załączniki.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

1.     Złożyć  w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

2.     Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana.

3.     Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej  - nie później  niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości: 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Ww. opłata  dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie oraz tych, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła  - 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 37.500,00 dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18%alkoholu (z wyjątkiem piwa), 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

 

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy:

37.500,00 dla napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa - wysokość opłaty wynosić będzie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

37.500,00 zł dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wysokość opłaty wynosić będzie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

77.000,00 dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu - wysokość opłaty wynosić będzie 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego

W roku nabycia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłatę należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Kościan Bank Spółdzielczy w Kościanie nr 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Zażalenie na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniujące zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 -3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem organu, który wydal postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

Odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Kościana wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Uchwała Nr XXXV/363/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej  liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Kościana i uchwała Nr XXXV/364/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Kościana zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

VII.       UWAGI

 

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

 

Zezwolenia, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1-3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/364/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 sierpnia 2018 r. miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od obiektów chronionych: przedszkoli, szkół, kościołów.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Maria Kołacka Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości