logo logo
logo bom
Dowody osobiste

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT DOWODÓW OSOBISTYCH (USC 37)

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT DOWODÓW OSOBISTYCH

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o wydanie zaświadczenie z akt dowodów osobistych,

do wglądu:

dokument stwierdzający tożsamość.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiste stawiennictwo, przez pełnomocnika lub elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą profilu zaufanego lub przez zastosowanie cyfrowego podpisu kwalifikowanego.   

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Niezwłocznie.  

 

 IV.       OPŁATY

 

za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

za poświadczenie kserokopii strony z akt dowodów osobistych (koperty osobowej) 5,00 zł za stronę.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.    

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. O dowodach osobistych  

 

VII.       UWAGI

 

Wnioskodawca musi wykazać interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania)  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Renata Noskowiak inspektor urzędu stanu cywilnego

Paweł Smudziński inspektor urzędu stanu cywilnego

tel. 501 975 728 

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

 

wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

 

wniosek USC-30 o wydanie zaświadczenia

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

 

 

Lista wiadomości