logo logo
logo bom
Dowody osobiste

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH (USC 36)

 

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

załącznik:

aktualna kolorowa fotografia, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

Dopuszcza się fotografię:

-      w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku, potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,

-      w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej, zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

-      w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną – plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB – tak by fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm.

Do wglądu:

-  dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy,

-      dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiste stawiennictwo lub złożenie wniosku drogą elektroniczną przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą profilu zaufanego.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 30 dni.   

 

 IV.       OPŁATY

 

Nie pobiera się.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego składa się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzje.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. O dowodach osobistych  

 

VII.       UWAGI

 

Wniosek składa:

-      osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

-      osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,

-      rodzic (opiekun prawny – dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,

-      kurator – dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu.

osoba powyżej 5 roku życia, dla której ma być wydany dowód osobisty, musi być obecna przy składaniu wniosku.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

-           co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

Niezwłocznie w przypadku:

-           zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,

-           utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

-           zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

 

Dowód odbiera:

-      wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu),

-      rodzic (opiekun prawny) – dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej,

-      osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia), rodzic tej osoby albo kurator tej osoby,

-      pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną, nie dająca się pokonać przeszkodę.

 

Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, który podlega unieważnieniu w chwili odbioru nowego dowodu osobistego.  

 

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego:

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:

-      posiadacz dowodu osobistego,

-      rodzic /opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

-      utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego można zgłosić osobiście – w organie dowolnej gminy – zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie,

-      w formie dokumentu elektronicznego – tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty, poświadczenie zgłoszenia lub utraty dowodu osobistego wydawane jest na żądanie,

-      w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej – osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Uszkodzony dowód stanowi załącznik do formularza.

Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż 2 miesiące.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Renata Noskowiak inspektor urzędu stanu cywilnego

Paweł Smudziński inspektor stanu cywilnego

tel. 501 975 728 

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym -  dotyczy tylko e-dowodu

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym - dotyczy tylko e-dowodu

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Lista wiadomości