logo logo
logo bom
Drogi

Wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego (IR 5)

WYDANIE ZEZWOLENIA KATEGORII I NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

 

 

 

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze gminnej na terenie miasta Kościana.

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek IR 5 o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze gminnej,

-      pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela (dowód wniesienia opłaty skarbowej),

-      kserokopie dowodów rejestracyjnych w przypadku ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej

1.1   Załącznik do wniosku - dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia - oryginał.

1.2 Klauzula informacyjna - pobierz

 

2.    Dodatkowe informacje : Zezwolenia wydaje się na wniosek zainteresowanego   podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wpłaty za wydanie zezwolenia.

2.1    Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje     się na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego:

-       o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

-       o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

2.2    Zezwolenie wydawane jest w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze  wskazanej w zezwoleniu.

2.3    Zezwolenia wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

2.4    Zarządca drogi wydając zezwolenie wydaje również wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydaje zezwolenia.

2.5    Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wnioski o wydanie zezwolenia na wskazany we wnioski okres: miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.

2.6    Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów
i odpowiedniej stawki za zezwolenie w tej kategorii.

2.7    Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po
dniu jego wystawienia.

 

3      SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

   Wnioski w sprawie wydania zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
   należy składać w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem Urzędu
   Pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

4      TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Zezwolenia wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

 

5      OPŁATY

 

Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego ustala się jako iloczyn liczby wypisów (wypis
            wydawany jest osobno dla każdego pojazdu objętego zezwoleniem) i odpowiedniej
            stawki opłaty za zezwolenie w  I kategorii.

            dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca:               50,00 PLN,

            dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy:           100,00 PLN,

            dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy:         200,00 PLN.

             Opłaty można dokonywać przelewem na konto lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi Urzędu
             Miejskiego. Dowód  uiszczenia przelewu należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia.

            Dane do przelewu: rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Kościana, 64-000 Kościan, Al.
            Kościuszki 22, tytułem opłaty za wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych
            kategorii I: Bank Spółdzielczy w Kościanie  nr 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032.

            Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł ( zwolnienie z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone
            małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony
            z opłaty skarbowej.  Opłatę należy uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego Kościana -
            Bank Spółdzielczy w Kościanie nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 lub kartą płatniczą
            w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego.

 

6      TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za
pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem Urzędu Pocztowego lub skrzynki podawczej

 

7      PODSTAWA PRAWNA 

 

  • art. 2, ust. 35a, art. 64, art. 64a, art. 64e - art. 64i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
    prawo o ruchu drogowym,
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia28 marca 2012 r. w sprawie  wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,

 

8      UWAGI

 

            Wydanie zezwolenia uzależnione jest od złożenia - dostarczenia kompletu wymaganych
            dokumentów.

 

9      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

            Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta

            Godziny pracy: poniedziałek  7.15 - 16.15, wtorek - czwartek  7.15 - 15.15,

            piątek 7.15 - 14.15

 

10    PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

   Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta

   Mariola Malikowska Thiel

Lista wiadomości