logo logo
logo bom
Drogi

WYDANIE ZEZWOLENIA na zajęcie pasa drogowego (IR 2)

 

WYDANIE  ZEZWOLENIA

 

NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA:

1. PROWADZENIE ROBÓT W PASIE DROGOWYM;

2. UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO;

3. UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO ORAZ REKLAM.

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o zajęcie pasa drogowego (IR2)

2.     Załączniki:

            -     szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i

                  podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku  

                  umieszczenia reklamy - z podaniem wymiarów;

-          zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje  wprowadzenie zamian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

          W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć

          dodatkowo:

-          ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1: 25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

-          oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji archtektoniczno-budowlanej.

          W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku zarządca drogi

          może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

                -     projektu budowlanego obiektu umieszczonego w pasie drogowym;

-          harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót;

- Klauzula RODO

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski w sprawie należy składać w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem Urzędu Pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Zezwolenie wydaje się w terminie do 30 dni.

 

 IV.       OPŁATY

 

    Opłata wynikająca z Uchwały Nr XI/130/19 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem Urzędu Pocztowego lub skrzynki podawczej.

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

          art.20 pkt 8. art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

VII.       UWAGI

 

    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem Urzędu Pocztowego lub skrzynki podawczej.

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta

Godziny pracy: poniedziałek 7.15 - 16.15, wtorek - czwartek 7.15 - 15.15, piątek 7.15 - 14.15  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta

Jacek Nowak

 

 

Lista wiadomości