logo logo
logo bom
Drogi

WYDANIE ZEZWOLENIA na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (IR 1)

 

WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

 

 

 

    I.         WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację projektowanego przyłącza lub sieci (IR 1)

2.     Załączniki:

- dwa egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczonym tematem uzgodnienia,

- pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela,

- dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,

- Klauzula RODO 

 

    II.        SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

   Wnioski w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację projektowanego przyłącza lub sieci
   należy składać w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem Urzędu
   Pocztowego lub skrzynki podawczej

 

   III.        TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

            Zezwolenia wydaje się w terminie do 30 dni

 

   IV.        OPŁATY

 

1.     Nie pobiera się opłaty za zezwolenie.

2.     Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł ( zwolnienie z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.  Opłatę należy uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego Kościana Bank Spółdzielczy w Kościanie nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego.

 

    V.        TRYB ODWOŁAWCZY

 

            Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za
            pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
            Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem Urzędu

            Pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

   VI.        PODSTAWA PRAWNA 

 

art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art.39  ust 1 i 3  ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych.

 

 VII.        UWAGI

 

            Wydanie zezwolenia uzależnione jest od złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
            W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
            do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi  Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem
            Urzędu Pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

 

 

 

 

VIII.        JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

            Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta

            Godziny pracy: poniedziałek 7.15 - 16.15, wtorek - czwartek 7.15 - 15.15, piątek 7.15 - 14.15

 

   IX.        PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

   Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta

   Mariola Malikowska Thiel

 

Lista wiadomości