logo logo
logo bom
Drogi

ZEZWOLENIE na umieszczenie reklam w pasie drogowym (IR 3)

 

WYDANIE ZEZWOLENIA

NA UMIESZCZENIE REKLAM W PASIE DROGOWYM               

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

  1. Wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowym (IR 3)
  2. Załączniki:

-          projekt reklamy w tym:

                                 a)  projekt konstrukcji z wymiarami;

                                 b)  projekt graficzny;

-          plan sytuacyjny 1:500 z zaznaczoną lokalizacją reklamy;

-          kopia uzgodnień.

    Wnioskodawca we własnym zakresie uzgadnia reklamę  z Wojewódzkim Konserwatorem

    Zabytków - w przypadku reklam zlokalizowanych w strefie konserwatorskiej oraz dokonuje

    zgłoszenia budowy właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu;

- Klauzula RODO

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski w sprawie należy składać w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem Urzędu Pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Zezwolenie wydaje się w terminie do 30 dni.

 

 IV.       OPŁATY

 

     Opłata wynikająca z Uchwały Nr XI/130/19 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem Urzędu Pocztowego lub skrzynki podawczej

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

          art.20 pkt 8 art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych oraz  §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

VII.       UWAGI

 

    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem Urzędu Pocztowego lub skrzynki podawczej

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta

Godziny pracy: poniedziałek 7.15 - 16.15, wtorek - czwartek 7.15 - 15.15, piątek 7.15 - 14.15  

 

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta

Jacek Nowak

 

Lista wiadomości