logo logo
logo bom
Drogi

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej (IR 4)

 

WYDANIE ZEZWOLENIA

NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ

 

 

 

    I.         WYMAGANE DOKUMENTY

 

  1. Wniosek o wydanie zgody na budowę zjazdu z drogi publicznej (IR 4)
  2. Załączniki:

-  plan sytuacyjny w skali 1:500 zawierający określenie granic terenu objętego wnioskiem i

   najbliższe otoczenie terenu z zaznaczoną lokalizacją zjazdu;

-  kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;

- Klauzula RODO

 

   II.        SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

 Wnioski w sprawie należy składać w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem  

 Urzędu Pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

 III.        TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 Zezwolenie wydaje się w terminie do 30 dni.

 

 IV.       OPŁATY

 

za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu do nieruchomości znajdującej się poza pasem          drogowym - 82,00 zł. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego Kościana
Bank Spółdzielczy w Kościanie nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 lub kartą płatniczą
w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego.

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem Urzędu Pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA

 

          art.29 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych.

 

VII.       UWAGI

 

    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem Urzędu Pocztowego lub skrzynki podawczej. Wniosek należy złożyć po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wnioskodawca we własnym zakresie zgłasza budowę właściwemu organowi administracji  architektoniczno-budowlanej.

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta

Godziny pracy: poniedziałek 7.15 - 16.15, wtorek - czwartek 7.15 - 15.15, piątek 7.15 - 14.15  

 

 

 

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta

Jacek Nowak

 

 

Lista wiadomości