logo logo
logo bom
Drzewa - zezwolenia

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW ROSNĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH USUWANYCH NA CELE NIEZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ (OŚ 14)

               

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW ROSNĄCYCH NA NIERUCHOMOSCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH USUWANYCH NA CELE NIEZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (OŚ 14)

Klauzula informacyjna

2.     Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzew na  nieruchomości.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

1.     Złożyć osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

2.     Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana.

3.     Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

          Do 35 dni od wpływu zgłoszenia (21 dni na dokonanie oględzin i 14 dni po oględzinach na wniesienie sprzeciwu).     

 

    IV.       OPŁATY

 

          Nie pobiera się opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej.

 

     V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

1.   Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.

2.   Od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

   VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

          Art. 83 f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

  VII.       UWAGI

 

1.   Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzew, których obwody pni  mierzonych na wysokości 5 cm nie przekraczają:

a)      80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b)      65cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c)      50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2.   W przypadku usunięcia drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie  drzewa bez zezwolenia.

3.   W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni.

4.   W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

5.   Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ 
w związku ze złożonym zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z Prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

6.   W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzew i obwodów pni na wysokości 5 cm.

7.   W  terminie 14 dni od dnia oględzin organ może wnieść sprzeciw w przypadku:

-      lokalizacji drzew na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

-      lokalizacji drzew na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-      lokalizacji drzew na terenach objętych formami ochrony przyrody lub spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody lub spełnieniu przez drzewo kryteriów do uznaniu go za pomnik przyrody, spełniania przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do
spraw środowiska dot. uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.         

8.   Ponadto organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw:

-      jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,

-      w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze  postanowienia.

9.   Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

10.Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.                 

 

  VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

   Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

    IX.      PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

  Monika Kaźmierska

 

 

 

 

Lista wiadomości