logo logo
logo bom
Drzewa - zezwolenia

WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW (OŚ 13)

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

 

 

 

 I.    WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.   Wniosek o wydanie zezwolenia na  usunięcie drzew i krzewów (OŚ  13)

Klauzula informacyjna

2.   Zgoda właściciela nieruchomości jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem.

Zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku składanego przez:

-      spółdzielnię mieszkaniową,

-      wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

-      zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,

-      użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3.   Zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością.

4.   Rysunek lub mapa określająca  usytuowanie drzewa/krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

5.   Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa/krzewu jeżeli są planowane.

6.   Oświadczenie o udostępnieniu informacji członkom spółdzielni i wspólnot o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.

7.  Inne wymienione w art. 83 b ustawy o ochronie przyrody, jeśli są wymagane.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

1.     Złożyć osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

2.     Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana.

3.     Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Bez zbędnej zwłoki. W ciągu miesiąca, a w sprawie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku.

 

  IV.       OPŁATY

 

1.     Nie pobiera się opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

2.     W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

 Art. 83-87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 VII.       UWAGI

 

1.      Udzielenie zezwolenia może zostać uzależnione od przesadzenia drzew i krzewów we wskazane przez organ miejsce albo zastąpienie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia innymi drzewami i krzewami w liczbie nie   mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

2.      Zezwolenia Burmistrza na usunięcie nie wymagają (wyłączenie stosowania art. 83f ustawy o ochronie przyrody):

a)      krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2,

b)      krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem  krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie
nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,

c)      drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

-           80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

-           65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
            klonolistnego,

-           50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew,

d)      drzewa lub krzewy rosnące na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

e)      drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

f)       drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,

g)      drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,

h)      drzewa lub krzewy usuwane w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych i zoologicznych,

i)       drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,

j)       drzewa lub krzewy które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych, albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwane na podstawie decyzji właściwego organu,

k)      drzewa lub krzewy stanowiące przeszkody stanowiące przeszkody lotnicze, usuwane na podstawie decyzji właściwego organu,

l)       drzewa i krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na  potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

m)    drzewa lub krzewy usuwane z parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową,

n)      drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwaty przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru NATURA 2000,

o)      prowadzenie akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia  lub zdrowia,

p)      drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez:

-           jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub
            powiatowe jednostki oczyszczania  lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

-           inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa  lub krzewy stanowią złom lub wywrot,

q)      drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

 

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Monika Kaźmierska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lista wiadomości