logo logo
logo bom
Działalność gospodarcza

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OŚ 1)


           

           

 

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

    I.          WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikami:

CEIDG-RD - do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej

CEIDG-MW - do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-RB -  do podawania informacji o rachunkach bankowych

CEIDG-SC - do określania udziału w spółkach cywilnych

CEIDG-PN - do udzielania pełnomocnictwa

CEIDG-POPR- do dokonywania korekt w przypadku pomyłek

CEIDG-ZS - zarządca sukcesyjny

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1.

2.     Oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wniosek CEIDG-1 składa się w jednym z następujących trybów postępowania:

1.     Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie - w przypadku osób posiadających podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub  profil zaufany.

2.     Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy.

3.     Bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy.

4.     Złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy.

5.     Wysłać przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres wybranego urzędu gminy - podpis musi być potwierdzony przez notariusza.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeżeli wniosek jest poprawny.

Organ gminy przekształca wniosek CEIDG-1 w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

 IV.       OPŁATY

 

 

1.     Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

2.     Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Kościan Bank Spółdzielczy w Kościanie nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

 

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnościami materialno-technicznymi, od których nie przysługuje odwołanie.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.  

 

VII.       UWAGI

 

1.      Wniosek CEIDG-1 służy do zarejestrowania przez osobę fizyczną działalności gospodarczej jak również do zmiany wpisu, zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej oraz do wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG.

2.      CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

3.      Wniosek o wpis do CEIDG przekazywany jest do CEIDG z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej CEIDG.

4.      Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej ceidg.gov.pl.

5.      Więcej informacji na stronie CEIDG.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Maria Kołacka Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

 

 

 

Lista wiadomości