logo logo
logo bom
Działalność gospodarcza

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU GMINNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OŚ 3)

 


 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU GMINNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia  z rejestru gminnej ewidencji działalności gospodarczej  (OŚ 3)

Klauzula informacyjna

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

1.     Złożyć w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

2.     Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana.

3.     Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w terminie siedmiu dni.

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł.

Opłatę należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Kościan Bank Spółdzielczy w Kościanie nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

VII.       UWAGI

 

Dotyczy wydania zaświadczenie o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Kościana przed przekazaniem do CEIDG.

Uzyskanie ustnej informacji jest bezpłatne.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Maria Kołacka Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości