logo logo
logo bom
Ewidencja ludności

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW KOŚCIANA I EWIDENCJI PESEL(USC 32)

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW KOŚCIANA

 

 

 Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego zostało znacząco ograniczone.

Bezpośrednia obsługa klienta - PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ. 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELklauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

2. dowód dokonania opłaty skarbowej,

3. dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny:

     wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane maja być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie  umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.>), w przypadku działania za  pośrednictwem pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia  stosownej opłaty skarbowej.

 

Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego, tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiście, przez pełnomocnika, drogą pocztową lub elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą profilu zaufanego lub przez zastosowanie  cyfrowego podpisu kwalifikowanego.  

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 30 dni.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata za udzielenie jednostkowych danych osoby  – 31,00 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 84 8666 0004 0103 7426 2000 0001 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.  

 

Opłata za pełnomocnictwo  – 17,00 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

 

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.    

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. O ewidencji ludności  

 

VII.       UWAGI

 

Wnosząc o udostepnienie danych z wyżej wymienionego rejestru należy wykazać interes prawny lub faktyczny żądania udostępnienia danych.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Mirosława Dominiczak inspektor urzędu stanu cywilnego

Żaneta Olszewska młodszy referent urzędu stanu cywilnego

tel. 501 975 728 

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

Lista wiadomości