logo logo
logo bom
Ewidencja ludności

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY (USC 28)

 

 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA

 NA POBYT STAŁY I CZASOWY

 

 

 Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego zostało znacząco ograniczone.

Bezpośrednia obsługa klienta - PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ. 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

„Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy” – (USC 23) .

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Załączniki:

- wypełniony formularz wniosku „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” , odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka.

 

Do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport,

- tytuł prawny do lokalu – np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt   notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów.

 

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika, dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania ,

- dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiście, przez pełnomocnika lub elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą profilu zaufanego lub przez zastosowanie cyfrowego podpisu kwalifikowanego. 

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 1 miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu.   

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł.

Opłata za pełnomocnictwo  – 17,00 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

 

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.   

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. O ewidencji ludności, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

VII.       UWAGI

 

W przypadku pobytu czasowego należy podać czasokres zameldowania.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego. 

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

                                                          

Mirosława Dominiczak inspektor urzędu stanu cywilnego

Żaneta Olszewska młodszy referent urzędu stanu cywilnego 

tel. 501 975 728

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

Lista wiadomości