logo logo
logo bom
Ewidencja ludności

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE (USC 22)

 


 ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE

 

 

 Szanowni Państwo,

W zwiazku z wprowadzeniem stanu epidemii funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego zostało znacząco ograniczone.

Bezpośrednia obsługa klienta - PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ. 

Wniosek można złożyć za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/zameldowanie/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-czasowy/zameldowanie-na-pobyt-staly-2

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek „zgłoszenie pobytu czasowego” – odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka.

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport,

- tytuł prawny do lokalu – np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt   notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów

 

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika, dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,

- dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiście, przez pełnomocnika lub elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą profilu zaufanego lub przez zastosowanie cyfrowego podpisu kwalifikowanego. 

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego. Organ dokonujący zameldowania wydaje osobie, na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

 

 IV.       OPŁATY

 

Za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu – 17,00 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje. 

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. O ewidencji ludności  

 

VII.       UWAGI

 

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu najpóźniej w 30 dniu, licząc od daty przybycia do miejsca. Przez miejsce pobytu czasowego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

 

Osoba meldująca się ma obowiązek uzyskać na formularzu „zgłoszenie pobytu czasowego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania, dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Osoba dokonująca zameldowania, której przysługuje tytuł prawny do lokalu, sama dokonuje potwierdzenia faktu swojego pobytu w danym lokalu. W przypadku braku możliwości uzyskania wyżej wymienionego potwierdzenia, zameldowanie następuje w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania we wskazanym w formularzu lokalu.

 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba, sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postepowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) gruntu/działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, bądź zawiadomienie o zakończeniu budowy – wydane przez organ nadzoru budowlanego.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego. 

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Mirosława Dominiczak inspektor urzędu stanu cywilnego

Żaneta Olszewska młodszy referent urzędu stanu cywilnego

tel. 501 975 728

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

Lista wiadomości