logo logo
logo bom
Ewidencja ludności

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY (USC 24)

 

 ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY

 

 

 Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego zostało znacząco ograniczone.

Bezpośrednia obsługa klienta - PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ. 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek „zgłoszenie pobytu stałego” – odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka.

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Do wglądu:

- tytuł prawny do lokalu – np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt   notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów

 

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika, dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania ,

- dowód osobisty lub paszport pełnomocnika,

- odpowiednie dla cudzoziemca dokumenty wymienione  poniżej (oryginał lub poświadczona kopia dokumentu przez notariusza lub konsula).

 

Inne dokumenty:

a)     cudzoziemiec będącyobywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem  państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)    członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt. a), niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

c)     cudzoziemiec (niewymieniony w pkt. a i b nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA0 – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz jeden z wymienionych dokumentów:

- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,

- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta

  długoterminowego w Unii Europejskiej,

- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej,

- karta pobytu wydana w związku z nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,

- dokument „zgoda na pobyt tolerowany”,

- decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały,

- decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego w Unii Europejskiej,

- decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,

- decyzja o udzieleniu w rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej,

- decyzja o udzieleniu w rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów   humanitarnych,

- decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt tolerowany.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiście, przez pełnomocnika lub elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą profilu zaufanego lub przez zastosowanie cyfrowego podpisu kwalifikowanego. 

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego. Jako potwierdzenie czynności wydaje się poświadczenie zameldowania.

 

 IV.       OPŁATY

 

Nie pobiera się.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje. 

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. O ewidencji ludności  

 

VII.       UWAGI

 

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem  państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem wyżej wymienionych państw, przebywający na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od daty przybycia do tego miejsca.

 

Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 

Osoba meldująca się ma obowiązek uzyskać na formularzu „zgłoszenie pobytu stałego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania, dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Osoba dokonująca zameldowania, której przysługuje tytuł prawny do lokalu, sama dokonuje potwierdzenia faktu swojego pobytu w danym lokalu. W przypadku braku możliwości uzyskania wyżej wymienionego potwierdzenia, zameldowanie następuje w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania we wskazanym w formularzu lokalu.

 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba, sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Mirosława Dominiczak inspektor urzędu stanu cywilnego

Żaneta Olszewska młodszy referent urzędu stanu cywilnego

tel. 501 975 728

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

Lista wiadomości