logo logo
logo bom
Ewidencja ludności

WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO lub CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE (USC 25)

 

WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE

 

 

 Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego zostało znacząco ograniczone.

Bezpośrednia obsługa klienta - PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ. 

 

     I.          WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. WNIOSEK „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” - odrębne dla każdej meldującej się osoby, również dla dziecka. klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

2. Do wglądu:

    dowód osobisty, paszport lub karta pobytu.

    W przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz

    Konfederacji Szwajcarskiej inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

   

3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania ,

- dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający

  na ustalenie tożsamości.

 

Organ dokonujący wymeldowania wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o wymeldowaniu.

Wymeldowania można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.

 

  II.          SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

osobiście, przez pełnomocnika lub elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą profilu zaufanego lub przez zastosowanie cyfrowego podpisu kwalifikowanego. 

 

   III.          TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie. 

 

 IV.       OPŁATY

 

Nie pobiera się.

Opłata za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje. 

 

VI.          PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. O ewidencji ludności 

 

VII.       UWAGI

 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba, sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Wymeldowania można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

VIII.          JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego. 

 

IX.          PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Mirosława Dominiczak inspektor urzędu stanu cywilnego

Żaneta Olszewska młodszy referent urzędu stanu cywilnego

tel. 501 975 728   

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

Lista wiadomości