logo logo
logo bom
Ewidencja ludności

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY (USC 20)

 

 

 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

 

 

 Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego zostało znacząco ograniczone.

Bezpośredni kontakt z klientem - PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ. 

Można złożyć  wniosek za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP w przypadku posiadania elektronicznego podpisu lub profilu zaufanego.

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/zameldowanie/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-czasowy/zameldowanie-na-pobyt-staly-2

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek „zgłoszenie pobytu stałego” – odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka.

 klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Do wglądu:

-  dowód osobisty lub paszport,

- tytuł prawny do lokalu – np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt   notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów.

 

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika, dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania ,

- dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiście, przez pełnomocnika lub elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą profilu zaufanego lub przez zastosowanie cyfrowego podpisu kwalifikowanego.  

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego. Jako potwierdzenie czynności wydaje się poświadczenie zameldowania

 

 IV.       OPŁATY

 

Nie pobiera się.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. O ewidencji ludności   

 

VII.       UWAGI

 

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od daty przybycia do miejsca.

 

Osoba meldująca się ma obowiązek uzyskać na formularzu „zgłoszenie pobytu stałego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania, dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Osoba dokonująca zameldowania, której przysługuje tytuł prawny do lokalu, sama dokonuje potwierdzenia faktu swojego pobytu w danym lokalu. W przypadku braku możliwości uzyskania wyżej wymienionego potwierdzenia, zameldowanie następuje w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania we wskazanym w formularzu lokalu.

 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba, sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dokonać przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postepowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) gruntu/działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, bądź zawiadomienie o zakończeniu budowy – wydane przez organ nadzoru budowlanego.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Mirosława Dominiczak inspektor urzędu stanu cywilnego  

Żaneta Olszewska młodszy referent urzędu stanu cywilnego

tel. 501 975 728

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

  

 

Lista wiadomości