logo logo
logo bom
Imprezy

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE ZAWIADOMIEŃ O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA IMPREZY MASOWEJ (ZK V)

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE ZAWIADOMIEŃ O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA IMPREZY MASOWEJ

 

I.      WYMAGANE DOKUMENTY

 1. "Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej" (ZK 5) .
 2. Załączniki do wniosku (obowiązkowe):
  1. Opinie, z zastrzeżeniem pkt VI:

a) Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie,
b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie,
c) Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
d) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie.

  1. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

  1. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
  2. Informację o:

a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

  1. Osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
  2. Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ustawy.
  3. W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku dołącza ważne opinie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  4. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
  5. Informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu (o ile organizator imprezy masowej przewiduje sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu) - dopuszcza się formę graficzną.
  6. Pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona przez notariusza kopia, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest radca prawny, adwokat lub rzecznik patentowy - poświadczony przez nich odpis pełnomocnictwa) - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
  7. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł za wydaną decyzję oraz 17 zł za dołączone pełnomocnictwo.

Załączniki (fakultatywne) - dołączane do wniosku na żądanie organu rozpatrującego wniosek.

  1. Kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1815 z późn. zm.).
  2. Dokument poświadczający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej.

II.         SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

1.     przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana

2.     złożyć osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana

3.     przesłać faxem

4.     przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego Kościana

III.        TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania nastąpi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

IV.        OPŁATY

Opłata skarbowa:

- za wydaną decyzję - 82,00 zł.,

- za pełnomocnictwo - 17,00 zł (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kościana - 

Bank Spółdzielczy Oddz. w Kościanie  03 8666 0004 0103 7426 2000 0004

V.         TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za   pośrednictwem organu, który wydał decyzję (w przypadku złożenia odwołania osobiście powinno ono być złożone w Biurze Obsługi Urzędu - parter). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie organizatora od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

VI.        PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 24 i art. 29 ust 1 ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1870 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

 

VII.       UWAGI

Organizator imprezy masowej jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Miasta Kościana z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Opinie: Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora SP ZOZ w Kościanie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

 

VIII.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych (ZK).

IX.        PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

Beata Ścigała - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

X.           KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Lista wiadomości