logo logo
logo bom
Imprezy

ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH (ZK VI)

ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH

 

 

I.              WYMAGANE DOKUMENTY

"Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej" (ZK 6) .

II.            SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

1.     przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana

2.     złożyć osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana

3.     przesłać faxem

4.     przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego Kościana

III.           TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi. Decyzję zakazującą odbycia imprezy doręcza się organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

 

IV.           OPŁATY

Nie pobiera się.

V.            TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną (odwołanie składa się w Biurze Obsługi  Urzędu - parter). Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

  VI.      PODSTAWA PRAWNA

Art. 34 - 37 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.).

VI.           UWAGI

- Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Urzędu.

VII.         JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

   Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych (ZK)

VIII.        PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

              Beata Ścigała - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

X.           KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Lista wiadomości