logo logo
logo bom
mieszkalne

ZAWARCIE UMOWY NAJMU PO WYKONANIU ADAPTACJI POMIESZCZENIA (GM 8)

ZAWARCIE UMOWY NAJMU PO WYKONANIU ADAPATCJI POMIESZCZENIA

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o zawarcie umowy najmu po wykonaniu adaptacji pomieszczenia (GM 8) oraz klauzula informacyjna (KI 8)  .

2.     Protokół techniczny odbioru wykonanej adaptacji.

3.     Inwentaryzacja lokalu w przypadku gdy dla budynku nie sporządzono inwentaryzacji.

4.     Aktualizacja inwentaryzacji - rzutu kondygnacji, na której dokonano adaptacji w przypadku gdy w budynku nie nastąpiła zmiana powierzchni użytkowej.

5.     Aktualizacja inwentaryzacji w przypadku gdy w budynku nastąpiła zmiana powierzchni użytkowej.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 30 dni.   

 

 IV.       OPŁATY

 

Bez opłat.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Art. 21 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego; § 4 uchwały nr XLV/536/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 180 poz. 4210 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

VII.       UWAGI

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Magdalena Rychel - Swojak.  

 

Lista wiadomości