logo logo
logo bom
mieszkalne

ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Z OSOBAMI, KTÓRE NIE WSTĄPIŁY W STOSUNEK NAJMU (GM 9)

ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Z OSOBAMI KTÓRE NIE WSTĄPIŁY W STOSUNEK NAJMU

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu (GM 9) oraz klauzula informacyjna (KI 9)  .

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 30 dni.   

 

 IV.       OPŁATY

 

Bez opłat.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

§ 4 uchwały XLV/536/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 180 poz. 4210 ze zm.).

 

VII.       UWAGI

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Magdalena Rychel - Swojak.  

Lista wiadomości