logo logo
logo bom
mieszkalne

ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU MIESZKALNEGO (GM 11)

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU MIESZKALNEGO

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o wydanie zaświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego (GM 11) oraz klauzula informacyjna (KI 11)  .

2.     Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 30 dni.   

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,- zł (wpłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego - Bank Spółdzielczy w Kościanie, nr konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi w budynku Urzędu Miejskiego Kościana).

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

VII.       UWAGI

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Magdalena Rychel - Swojak.  

Lista wiadomości