logo logo
logo bom
Małżeństwa

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ. (USC 4)

 

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

 

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą można uzyskać w dowolnie wybranym urzędzie.

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

 

osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza:

odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczone do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju,

pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem,

zaświadczenie o stanie cywilnym osoby, z którą ma być zawarte małżeństwo,

dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy.

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wymagane osobiste stawiennictwo.  

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Bez zbędnej zwłoki.  

 

 IV.       OPŁATY

 

opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 38,00 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, strona może zwrócić się do Sądu Rejonowego w Kościanie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione w wyżej wymienionym piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 8 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  

 

VII.       UWAGI

 

Zaświadczenie wydaje wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą jest ważne sześć miesięcy od daty wydania. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewa Berus kierownik urzędu stanu cywilnego

Aneta Mierzyńska zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

tel. 501 976 607.   


Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

Lista wiadomości