logo logo
logo bom
Małżeństwa

SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM (USC 5)

 

SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM

 

 

 

   I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni roboczych od dnia zawarcia małżeństwa wyznaniowego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, wraz zaświadczeniem zawarcia związku małżeńskiego.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Dostarczenie osobiście lub drogą pocztową.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłaty skarbowej nie pobiera się.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej, dostarczonego po terminie, urząd stanu cywilnego niezwłocznie powiadamia zainteresowane osoby o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika urzędu stanu cywilnego, mogą zwrócić się do Sądu Rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r.   

 

VII.       UWAGI

 

Po sporządzeniu aktu małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego, małżonkowie (lub jeden z małżonków) zgłaszają się z dowodami osobistymi po odbiór 1 egzemplarza skróconego odpisu aktu małżeństwa.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewa Berus kierownik urzędu stanu cywilnego

Aneta Mierzyńska zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

tel. 501 976 607.  

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

Lista wiadomości