logo logo
logo bom
Małżeństwa

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM (USC 3)

 

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM

 

 

 Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego można uzyskać w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego.

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku okoliczności  wyłaczających zawarcie związku małżeńskiego (USC 2)

 

Do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość.

 

W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

odpis aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie (jeśli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim) lub odpis aktu małżeństwa oraz dokument potwierdzający ustanie małżeństwa

zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego, zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego.  

do wglądu:

Dowody tożsamości (paszport, w przypadku zamieszkania na stałe w Polsce – karta pobytu, ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych.

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wymagane jest osobiste stawiennictwo.  

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 7 dni.   

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa – 84,00 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą wniesienia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie wydania zaświadczenia do ślubu wyznaniowego, strona może zwrócić się z  wnioskiem do Sądu Rejonowego w Kościanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione w wyżej wymienionym piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.   

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 10 Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1998 r.  

 

VII.       UWAGI

 

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest sześć miesięcy od daty wydania. Po tym terminie zaświadczenie traci moc. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego wybrany przez nupturientów.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewa Berus kierownik urzędu stanu cywilnego

Aneta Mierzyńska zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

tel. 501 976 607.

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

Lista wiadomości